OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

  • Základní ustanovení: 

Tyto Obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „OP“) upravují vztahy mezi objednatelem (dále také „zákazník“) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování, vyklízení, odvozu na sběrný dvůr a pod. (dále jen „stěhování“).

Tyto vztahy se dále, zejména v bodech neupravených těmito Podmínkami, řídí Zákonem č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, anebo podle povahy účastníků, Zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a souvisejícími právními předpisy.

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění zveřejněném na internetové stránce dodavatele v den odeslání závazné objednávky anebo akceptace nabídky dodavateli.

Zasláním závazné objednávky anebo akceptací nabídky objednatel potvrzuje, že se se zněním Obchodních podmínek seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

 

  • Kontaktní údaje dodavatele

Pro sjednávání jednotlivých smluv o stěhování platí následující kontaktní údaje a adresy, na které lze objednávat předmětné služby:

Majitel: Eugen Rotter

IČO: 87525895

Telefon: +420 604 645 124

E-mail: info@autodoprava-rotter.cz, info@stehovani-rotter.cz

adresa: Koněvova 902/71, Praha 3, 130 00

Web: www.autodoprava-rotter.cz, www.stehovani-rotter.cz

 

  • Objednávka a potvrzení

Objednatel podává objednávku služeb stěhování od dodavatele (dále jen „objednávka“), která je návrhem smlouvy o stěhování, prostřednictvím telefonu, e-mailové pošty nebo SMS. 

V objednávce objednatel specifikuje alespoň údaje požadované na formuláři publikovaném na www stránkách dodavatele, ledaže se objednatel a dodavatel dohodnou jinak.

Každá objednávka musí být dodavatelem potvrzena jedním z výše uvedených způsobů doručení, zpravidla totožným se způsobem doručení objednávky. Dodavatel objednávku potvrdí zpravidla během 48 hodin od doručení, ledaže se objednatel a dodavatel dohodnou jinak.

Dodavatel objednávky přijímá 24 hodin denně celý rok, ledaže na svých www stránkách zveřejní oznámení o přerušení dodávky služeb a/nebo přijímání objednávek.

Potvrzením objednávky dochází k přijetí návrhu a tedy uzavření smlouvy o stěhování konkludentně, ledaže objednatel trvá na uzavření písemné smlouvy (vzniká „zakázka“). V takovém případě je nutné požadavek na uzavření písemné smlouvy uvést v objednávce anebo alespoň předem 12 hod před započetím zakázky.

Dodavatel si rovněž v případech nestandardních zakázek vyhrazuje možnost požádat objednatele o uzavření písemné smlouvy, což bude objednateli sděleno jedním z výše uvedených způsobů doručení anebo při potvrzení objednávky.

Pokud tak objednatel požádá v objednávce, provede dodavatel odhad ceny zakázky podle údajů poskytnutých objednavatelem v objednávce a doručí jej objednateli dle jeho pokynů, zejména např. v odpovědi na objednávku a způsobem, jímž byla objednávka doručena.

  

  • Zrušení objednávky

Objednatel může svou objednávku bezplatně zrušit do okamžiku, než byla potvrzena objednatelem anebo po vzájemné dohodě mezi dodavatelem a objednatelem do 24 hodin před zahájením stěhování.

V ostatních případech objednatel uhradí dodavateli smluvní pokutu ve výši min. 1 000,-Kč a veškeré ujeté kilometry dle platného ceníku.

  

  • Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě tzv. zásahu vyšší moci tj. okolností, které objednatel nemohl odvrátit, jako je např. přírodní katastrofa, havárie apod.

V těchto případech bude objednatel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

Pokud objednatel již zaplatil část nebo celou částku ceny zakázky, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (maximálně do 10 pracovních dnů).

Bez ohledu na výše uvedené si dodavatel vyhrazuje právo bez sankcí posunout zahájení zakázky z důvodů hodných zvláštního zřetele. Za tyto důvody se považuje zejména zpoždění s dokončením předcházející zakázky, které nebylo možné předvídat. Toto posunutí musí dodavatel objednateli oznámit nejpozději 30 min. před zahájením zakázky a posunutí musí trvat max. 3 hod. V opačném případě – dodavatel posunutí zakázky včas neoznámí anebo posunutí trvá déle než 3 hod. - má objednatel právo na slevu z ceny zakázky, pokud se uskuteční v náhradním termínu, anebo z další zakázky, ve výši 5%.

 

  • Ceník a kalkulace

Ceník je jakožto příloha těchto OP uveřejněn na webových stránkách dodavatele na adrese https://www.autodoprava-rotter.cz/stehovani/cenik/Pro vztahy mezi dodavatelem a objednatelem podle smlouvy o stěhování platí ceník platný v době uzavření smlouvy, tj. ceník, který je v době uzavření smlouvy uveřejněn na webových stránkách dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit ceník jeho uveřejněním na svých webových stránkách nejpozději 7 kalendářních dnů před účinností změny.

Součástí formuláře objednávky nebo ústně uzavřené smlouvy je odhad ceny podle jednotlivé smlouvy o stěhování, který dodavatel uvede, pokud k jeho výpočtu obdrží potřebné informace od objednatele a doručí jej objednateli dle jeho pokynů, zejména např. v přijetí prvotní objednávky. Objednatel rovněž může odhad ceny zakázky provést sám pomocí nástroje zveřejněného na webových stránkách dodavatele - tzv. cenové kalkulačky dodavatele.

Dodavatel si vyhrazuje právo změny odhadované ceny zakázky, pokud se skutečně realizovaná zakázka odchýlila od údajů poskytnutých objednavatelem v objednávce, pokud jde o místo nebo rozsah stěhování.

 

  • Platební podmínky

Úhrada ceny zakázky může být objednatelem provedena, ledaže smlouva o stěhování určí jiný způsob, takto:

Hotově – po dokončení a vyúčtování zakázky, zároveň je dodavatelem vystaven příjmový doklad resp. „paragon“. 

Dodavatel si vyhrazuje právo na vyúčtování zákázky ještě před vyložením vozu, bude-li mít podezření, že objednatel nemá dostatek peněz či odmítá zaplatit požadovanou částku.

V takovém případě si dodavatel ponechá uložený nábytek a věci do chvílé uhrazení dlužné částky.

 

  • Součinnost objednatele

Objednatel je povinen vyvinout potřebnou součinnost při stěhování, zejména řádně a včas:

a) zajistit příjezdové cesty a dostatečnou parkovací plochu na místě nakládky a vykládky;

b) zajistit dostatečnou průchodnost schodišť a jiných prostor v domě, zajistit funkčnost výtahu;

c) připravit věci určené ke stěhování (včetně jejich případného zabalení), jakož i potřebné průvodní dokumenty, příp. zajistit povolení vjezdu na určené místo.

Dodavatel si vymiňuje, že předmětem stěhování nebudou zejména: a) věci ohrožující lidský život nebo zdraví či jiné nebezpečné věci, jako jsou například výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí, jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod., které mohou způsobit škodu na zdraví nebo majetku; b) věci lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci s nimi; c) jiné věci, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů; d) zvířata, ať již živá nebo mrtvá. Objednatel je povinen informovat dodavatele o jakýchkoliv vlastnostech stěhovaných věcí, které by mohly mít vliv na bezpečnost nebo plynulost přepravy nebo na vznik škody.

Pokud dodavatel zjistí, že realizovaná zakázka je v rozporu s omezeními podle předchozího odstavce, je oprávněn okamžitě přerušit přepravu, vyložit stěhované závadné věci na nejbližším vhodném místě, nebo dokončit zakázku, avšak v každém případě účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč; smluvní pokuta se nedotýká nároku na náhradu škody, která se tak hradí v plné výši. Pokud je realizovaná zakázka v rozporu s omezeními podle předchozího odstavce, má se zato, že dodavatel o předmětných vlastnostech věcí nevěděl a nemohl vědět a v žádném případě nenese odpovědnost za vznik škody na těchto věcech, ani za škodu, těmito věcmi způsobenou. Za takto vzniklou škodu odpovídá vždy objednatel.

V případě pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že dodavatel je povinen nahradit oprávněným osobám škodu, přičemž předmětná škoda byla způsobena v přímé příčinné souvislosti s porušením smluvních povinností ze strany objednatele, má dodavatel vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši této škody.

Objednatel odpovídá za to, že elektrospotřebiče, stroje, zařízení a jiné věci obdobného charakteru jsou před předáním dodavateli ve stavu mimo provoz, resp. ve stavu určeném podle technických manuálů či návodů na použití pro případ stěhování. Objednatel rovněž odpovídá za to, že skříně, trezory a jiné věci obdobného charakteru jsou před předáním dodavateli uzamčeny, či jinak obdobným způsobem bezpečně uzavřeny, s tím, že před uzamčením, resp. uzavřením objednatel předá dodavateli seznam obsahu těchto věcí, jehož pravdivost písemně potvrdí obě strany. V případě stěhování cenin, šperků a jiných předmětů v ceně nad 10.000,- Kč (i jednotlivě) je povinností objednatele na tuto skutečnost dodavatele předem upozornit; tato skutečnost musí být rovněž vyznačena v písemném potvrzení podle předchozí věty.

Objednatel je povinen zabezpečit, aby se při započetí stěhování nenacházely v prostorách stěhování předměty, včetně cenin, šperků, peněz, osobních dokladů, starožitností, mobilních telefonů, drobné elektroniky, osobních věcí apod., které nejsou sjednaným předmětem stěhování.

  

  • Reklamace, náhrada škody 

Zákazník je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou stěhovaných předmětů a břemen nebo škodu vzniklou poškozením prostor, ve kterých stěhování probíhalo.

Zákazník je povinen zkontrolovat stěhované předměty a břemena při převzetí při dokončení zakázky, jakož i prostory, ve kterých stěhování probíhalo. V případě, že zákazník zjistí poškození vzniklé při stěhování zaviněním dodavatele, sepíše s pracovníkem dodavatele Reklamační protokol. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel.

Dodavatel odpovídá objednateli pouze za skutečnou škodu vzniklou na stěhovaných předmětech resp. prostorách, ve kterých stěhování probíhalo. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota stěhovaných předmětů resp. příslušných prostor v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však dodavatel neodpovídá objednateli za ušlý zisk a jiné následné škody, které mohou v souvislosti se stěhováním vzniknout.

Zákazník souhlasí s tím, že dodavatel není odpovědný za žádnou škodu způsobenou přímo či nepřímo třetími osobami, pokud této škodě dodavatel nemohl zabránit.

Dodavatel rovněž není odpovědný za škodu, která vznikla v důsledku jednání zákazníka, jakož i takového jednání zákazníka, kdy odmítl návrh pracovníka dodavatele na zajištění ochrany stěhovaných břemen např. obalovými materiály.

Dodavatel dále není zodpovědný za škodu, která vznikla vadou nebo přirozenou povahou stěhovaných předmětů.

  

  • Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15.1.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky jejich zveřejněním na www stránkách dodavatele nejpozději 3 pracovní dny před jejich účinností.

 

V Praze dne 15.1.2014